Misterija broja 666

misterija-broja-666-00tUčenje o bliskom dolasku Hrista, kao zemaljskog cara koji će osnovati hiljadugodišnje zemaljsko svetsko carstvo sa usrećenim čovečanstvom, kanonski je osuđeno kao sektaško učenje hilijazma. Čini se da je pravoslavno hrišćanstvo (ono koje se nije utopilo u zapadni ekumenski pokret) ostalo poslednja prepreka pred naletom onih koji svesno ruše hrišćanstvo i onih koji u tome učestvuju kao manipulisani, nesvesni saučesnici. Za obične čitaoce najinteresantnije je bilo da saznaju ko će biti zver, koju označava broj 666, kako to piše u trinaestom poglavlju Jovanovog Otkrovenja u Bibliji, stih osamnaest:

„Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest.“

U vreme hladnog rata, antihrist se poistovećivao sa Sovjetskim Savezom-„carstvom zla“, kako ga je ocenio bivši američki predsednik Ronald Regan. Ono što ni Regan ni ostali tumači nisu uočili, a to su mogli da su pažljivo čitali Otkrovenje, je da će Antihrist biti čovek, a ne država, organizacija, pokret ili predmet.


Upotreba broja 666 je složenije pitanje i ne služi samo da označi čoveka. Služi da sakrije čoveka na koga se odnosi taj broj, a masovna upotreba broja 666 služi da obeleži i označi njegovo carstvo-materijalni svet koji će mu pasti pred noge kada se bude pojavio. Najšira moguća upotreba broja 666 ima i magijsko dejstvo na čoveka, pripremajući njegovu podsvest za dolazak Zveri i svodeći čovekov praktični život, u svakodnevnoj komunikaciji, na što češću upotrebu ovog broja. Sledbenici crnomagijskih brojeva i tajnih društava kojima je Lucifer bog kome se klanjaju, vrlo perfidno i temeljito uvode biblijske elemente u svakodnevni život Zveri. Neki ozbiljni tumači Otkrovenja tvrdili su da je Jovan Bogoslov brojem 666 označio konkretnog čoveka, Dzošuu ben Džezua, koji je te godine, 666-te, osnovao duhovnu akademiju u Džundisapuru, u Iranu. Kao pripadnik nestorijanske jeresi, imao je cilj da hrišćanstvo zameni obožavanjem Behemota, demona zla, koji je zapravo Sorat, zli demon sunčevog kulta. Dvoroga zver iz Apokalipse je Ahriman, demon materijalnog sveta, često danas poistovećivan sa Amerikom, što naravno nema veze sa Jovanom Bogoslovom, ali ima sa onima koji žele da Amerika bude Ahrimanova zemlja, kako bi crpeli njegovu zlu, demonsku snagu.

Sada je malo jasnije zašto treba srušiti hrišćanskog Boga. Nije zato čudo što se broj 666 pojavio u najširoj upotrebi u bankarskim sistemima. Prve tri cifre međunarodnog sistema monetarne kartice su 666. Šifra „Svetske banke“ je 666. Kartica australijske „Nacionalne banke“ nosi broj 666. Banke u Floridi koriste broj 666. Čekovi u Bombaju nose broj 666. Na lozovima izraelske lutrije utisnut je broj 666. Lične karte Evropske zajednice, koje će se uvesti u sve zemlje Evropske zajednice, imaju fino izatkanu mrežu linija, arabesku sastavljenu od šestica. Stari Haldejci su imali meteorološki sistem baziran na šestici, koji su neki kompjuterski sturčnjaci primenili kako bi identifikovali matricu broja 666 u širokoj, ali skrivenoj upotrebi.


Sistem je prost, u njemu prvo slovo alfabeta ima numeričku vrednost 6, a svako sledeće numeričku vrednost uvećanu za broj 6. Na primeru engleskog alfabeta slovo „A“ ima numeričku vrednost broja 6, „B“ je 12, „C“ je 18, „D“ je 24, i tako dalje. Ovaj princip primenjen na neke reči iz engleskog jezika dao je neočekivane rezultate. Kreditna kartica VISA primer je kompleksne upotrebe broja 6, izvučene čak iz tri civilizacije. „VI“ je rimsko 6, „S“ je Stigma iz grčkog alfabeta i ima vrednost 6, što sabrano znači VISA=666!