Tanatos u astrologiji

Astrologija je od nastanka bila multidimenziono i transdisciplinarno područje te je na njen specifičan način pokušavala da odgonetne sve zagonetke čovekove prirode oslanjajući se na istoriju, mitologiju, religiju, antropologiju i psihologiju. Čovek kao biološka vrsta već je dugo istraživan, a sve više smo svedoci da je za kompletnu sliku čoveka potrebno mnogo više od biologije. Šta čini prirodu čoveka? Koji mehanizmi leže u osnovi ljudskog razvoja? Kakav je duševni svet čoveka? Da li postoje duhovni zakoni i na čemu počivaju? Kako su ustrojeni unutrašnji psihički mehanizmi čoveka? – samo su neka pitanja na koje nauka tek treba da ponudi odgovor, a astrologija će, kao i uvek, imati svoje specifično gledište.

Za razumevanje sveta oko sebe, postizanje kontrole nad sopstvenim životom i obezbeđivanje ličnog rasta, razvoja, sreće i blagostanja potrebno je pre svega razumeti samog sebe, a tek onda i svet oko sebe. Tako su mnogi teoretičari, pre svega psiholozi, težili da objasne čovekovu unutrašnju prirodu, ne bi li osvestili čoveka i dali mu „oružje“ za upravljanje sopstvenim životom.

Jedna od najcelovitijih i nadaleko najpoznatijih teorija o psihičkom životu čoveka jeste Frojdovo shvatanje ljudske prirode. Tragajući za odgovorom na pitanje koja je ona osnovna, originalna, autentična supstanca iz koje se rađa i od koje počinje psihički život čoveka, Frojd je uveo u psihologiju mnoštvo termina, mahom pozajmljenih iz stare Grčke, koji na gotovo magijski način opisuju snažne sile koje upravljaju čovekom i u velikoj meri determinišu njegov život.

Znanje i osvešćenost upravo po pitanju tih sila pruža nam mogućnost kontrole nad sobom i sopstvenim životom. Tako Frojd dolazi do pojma Ida (Id – nesvesno, lat.) u kome se jake sile prirode mešaju, sukobljavaju ili pak integrišu i „guraju“ celokupan psihički razvoj u tačno planski predodređenom smeru. Svi instinkti, nagoni i potrebe date su čoveku u nasleđe a njihova energija u osnovi je seksualna, gotovo životinjska a troši se u cilju izgradnje čovekove ličnosti. Ova psihoseksualna energija, poznatija kao libido, u određenom uzrastu investira se u različite delove tela, transformiše se i preoblikuje, zadovoljava ili osujećuje čovekove potrebe a kroz sve te procese ličnost se izgrađuje i nadgrađuje. U početku, Frojd je smatrao da se unutrašnji konflikti dešavaju između libidalnih sila koje su usmerene na zadovoljenje nagona i i potreba s jedne strane, i socijalnog otpora oličenog u roditeljima i društvu s druge. Međutim, u svom životu izvršio je rekonstrukciju svojih uverenja i spoznao da glavni konflikt nadilazi okršaj na liniji libido-socijalno polje, već je konflikt dublji i da je socijalno okruženje samo jedan deo koji osujećuje naše nagone i potrebe. Veći deo borbe dešava se gotovo kao datost u samom čoveku između libida ( tačnije nagona života – Erosa) i jake sile – nagona smrti – Tanatosa. Dakle, čovek poseduje nagone smrti, potrebu uništenja i destrukcije što, iako izgleda vrlo pesimistično i gotovo demonski, i ne čudi, jer nam i sama fizika objašnjava da sva materija ima težnju da se spusti na što niži nivo energije , pa zašto bi čovek bio izuzetak?

Do koje mere je u nama aktivan Tanatos, odnosno do koje mere sami sebi nesvesno, destruktivno sprečavamo ispunjenje želja i potreba jeste centralno pitanje kojim se bavi i astrologija. Da li su nepovoljni događaji koji nas čine nezadovoljnim i nesrećnim puka slučajnost, „teška sudbina“ ili pak naš lični nesvesni obrazac destrukcije jeste tema na koju astrologija ima mnogo toga da kaže. Svako od nas je jedinstvena ličnost i u astrološkom smislu nosilac jedinstvene natalne karte iz koje može da se pročita šta je ono što treba razumeti i po potrebi menjati u nama samima, kako bi se i spoljni svet okrenuo u našu korist. Međuljudski odnosi (ljubavni, partnerski, poslovni), finansijsko stanje, porodične relacije itd… određeni su u velikoj meri našim ličnim nesvesnim obrascima koji se, dakle, mogu menjati i pod našom su kontrolom. Koje su to goruće tačke koje je neophodno transformisati u nama samima moguće je spoznati kroz astrologiju. S obzirom da govorimo o Tanatosu, njegov uticaj tražićemo pre svega u malefičnim planetama Marsu, Plutonu i, naravno, Saturnu. Međusobna aspektovanost ovih planeta, kao i aspekti prema drugim ličnim planetama, od horoskopa do horoskopa, pokazaće šta je on što treba menjati – svaka na svoj specifičan način.

Vuk Pavlović