Tetraktis, matematika i muzika

Tetraktis je drevni simbol koji ima ključnu ulogu u pitagorejskoj numerologiji. To je geometrijski oblik sastavljen od deset tačaka raspoređenih u četiri reda: jedan, dva, tri i četiri, formirajući trougao. Svaki red predstavlja redosled prirodnih brojeva, a zbir svih redova (1+2+3+4) je 10, što je za Pitagorejce bio simbol savršenstva i svetosti…

Tetraktis

Tetraktis

Ugaoni kamen u istoriji numerologije je Pitagora, jedan od najvećih mislilaca, matematičara, filozofa, mistika, astrologa i astronoma Starog sveta. Pitagorino učenje je i dan danas jedna od najvećih tajni, a sigurno je da su sva okultna učenja na Zapadu proizišla iz njegove mistike…

Pitagora je imao veze sa indijskim učenjem o karmi, darmi i reinkarnaciji, jer je i sam govorio da teži oslobođenju od točka rađanja, večnog dolaženja i odlaženja. Ovaj je mistik izvršio veliki uticaj na Platona, Aristotela i noviju evropsku misao.

pitagora

Pitagora – oko 580. pne. – oko 497. pne.

Osnovna zamisao Pitagorinog učenja je da se Tajna Univerzuma jedino može dokučiti preko brojeva i formi. Četiri elementa: vatra, voda, vazduh i zemlja čine Svetu Četvorostrukost ili Tetraktis.

Pitagorejci su tetraktisu upućivali sledeću molitvu:

Blagoslovi nas, o Uzvišeni broju!
Ti koji si stvorio bogove i ljude.
O sveti, blagi Tetraktise!
Ti koji odgonetaš sustastvo svega
Ti koji si izvor i utočište
Životne iskre u tušta promena,
Učini da spoznamo tajne Vaseljene.

Pitagora i njegovi učenici postulirali su deset osnovnih oprečnosti:

  • parno i neparno
  • ograničeno i neograničeno
  • jedno i mnoštvo
  • desno i levo
  • muško i žensko
  • nepomično i pokretljivo
  • pravo i krivo
  • svetlo i tama
  • simetrično i nesimetrično

Smatrali su da je Vaseljena zasnovana na ovih deset suprotnosti, te da se iz toga začinje najlepša harmonija. Zavisnost zvuka o dužini strune pri jednakoj zategnutosti takođe je otkriće pitagorejaca.

Tako 2:1 daje oktavu, 3:2 petinu, a 4:3 četvrtinu. Ovo ih je vodilo ideji da iza svih stvari stoje brojevi. Oni su, nadalje, smatrali da su brojevi  elementi svih stvari pa i samog Kosmosa, koji je za njih bio muzički instrument čiji su skalu određivali brojevi.

Pitagorejci su parne brojeve smatrali deljivim, kratkovekim, ženskim i ovozemaljskim, a neparne nedeljivim, muškim i nebeskim. Svaki broj su vezivali za neki ljudski atribut. Tako broj 1 označava razum, postojanost, moć samosvest, 2 – mišljenje, dilemu, 3 – dogovor, sklad, ravnotežu, 4 – pravednost (budući da tvori savršen četvoraougao), 5 – brak (kao jedinstvo pravog muskog i pravog ženskog broja).

Po Pitagorejcima, sve znane stvari imaju broj, jer bez broja nije moguće ni znanje ni spoznaja. Od najranijih dana, kada je numerologija pustila korene, ova disiplina se veoma razvila te se stoga ovde iznose primeri okultnog i magisjkog značenja brojeva.

OKULTNA ZNAČENJA BROJEVA

Okultni Apeks (0)
Na početku i na kraju svega je 0, Okultni Apex , ono što u sebi sadrži sve zakone, sve vibracije, svekoliko postojanje, ono sto se svemu vraća. Nula je beskrajna, nedokučiva, večna. U njoj nastaje i skončava život.

Broj 1
Po učenju okultista, kako istočnih tako i zapadnih, ovaj broj je simbol Kosmosa, ali i jedan od božijih atributa. Jedan predstavlja Boga, božansko sustastvo i božansku energiju. Ovaj broj uvek daje sebe, bilo da se deli ili množi sa sobom samim.

Broj 2
Prema Pitagorejcima, to je materijalni princip, emanacija fizičkog, zemaljskog sveta. Drugi dan drugog meseca u godini bio je posvećen Plutonu, bogu podzemnog, senovitog carstva. Zapadni hermetisti smatrali su da je 2 u znaku đavola odnosno Satanino načelo.

Broj 3
Okultisti veruju da je 3 savršen broj, jer sadrži u sebi početak, središte i svršetak. Nadalje, hrišćanski su mistici brojem tri predstavljali Sveto Trojstvo: Otac, Sin i Sveti Duh.

Po indijskoj mitologiji, Svet je u znaku triju bogova: Brama, Šiva i Višnu, odnosno: bog tvorac, bog održavatelj i bog uništitelj. Nešto slično je i u grčkoj (rimskoj) tradiciji. Jupiter vlada Nebom, Neptun morem, a Pluton paklom, podzemnim svetom. Zevs ili Jupiter drži tri baklje, Neptun trozubac, a Pluton troglavog psa.

Broj 4
Četiri je broj slova (glasova) u mnogim jezicima, u imenu za Boga: Lord (Gospod, na engleskom), Deus (lat.), Dieu (fr), Adat (asirski), Godt (hol.), Gott (nem.), soru (persijski), godh (dan.) kao i na grčkom, egipatskom, hebrejskom, sanskritu. Nadalje, četiri su strane Sveta, četiri godišnja doba.

Broj 5
Pet je simbol čovekovog jedinstva sa Kosmosom. Na astralnom nivou ispoljava se kao pentragam. Veliki mistični broj, jer je jednak zbiru broja 2, prvog parnog broja i broja 3, prvog među neparnim brojevima.

Sve moći Prirode se sadrže u brojevima od 1 do 5, sve tajne božanske i tvoračke. Jedan je jedinstven, dva raznolikost, tri je njihov spoj (sastav, ravnoteža), četiri božanska pravda, a pet sadrži sva tvoračka načela u Kosmosu.

Broj 6
Mistici smatraju da je 6 savršen broj sam po sebi; ne samo stoga što je Bog stvorio Svet za šest dana, već i po tome što predstavlja ravnotežu u mikro i makrokosmosu. Ovaj broj je jednak zbiru svojih polovina i zbiru svojih trećina.

Broj 7
Sedam se smatra svetim brojem, jer je sedam dana u stvaranju Sveta, sedam dana u nedelji, sedam mesečevih mena. Nadalje, sedam je u znaku magije; u narodnim pričama i bajkama često se pominju sedam gora i sedam mora.

Broj 8
Ovo je broj blaženstva u Jevanđelju po Mateju, a takođe i predstavlja suprotnost. Podeljen sa vlastitom polovinom daje 2, simbol materijalnog, odnosno zemaljskog sveta.

Broj 9
Mističan broj, što je u stvari broj 3 pomnožen sa samim sobom. Savršenstvo ili potpunost, jedinstvo duhovnog i materjalnog, nebeskog i zemaljskog, muškog i ženskog, toplog i hladnog, mekog i tvrdog…

Tetraktis kao most

Zaključno, Tetraktis ne samo da simbolizuje temeljni princip Pitagorinog učenja, već i predstavlja most između drevne mudrosti i savremenog razumevanja sveta. Pitagorina sinteza numerologije, matematike i muzike ne prestaje da fascinira, ukazujući na duboku povezanost strukturalnih elemenata univerzuma.

Uvidi dobijeni iz ove filozofije ostaju relevantni i danas, podstičući nas da na novo sagledamo našu stvarnost i naše mesto u njoj, kao i da razumemo sklad i harmoniju koja nas okružuje. Tetraktis nije samo istorijska zagonetka, već i trajni podsetnik na to da su brojevi, u svojoj osnovi, jezik prirode i ključ za razumevanje njenih tajni.